Dark@king

Profile posts Postings Awards Post Areas About

 • mujhe bhi story ka naam Janna hai. jismein ladke ke मां-बाप alag Ho jaate Hain uska baap usko nahin manta hai uska baap dusri shaadi kar leta hai FIR uske Dada usko bahar bhej dete Hain padhne ke liye videsh mein vahan uske do friend bante Hain ek ladki aur ek ladka FIR use ladke ko vahan per Goli lagti hai to uska friend Jo ladka rahata hai uske papa uske andar formula dalte Hain mujhe is story ka naam Janna hai pl
  EGO
  EGO
  15 shades of rick
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock