ਸੀਰੀ ਦੀ ਸੈਕਸੀ ਕੁੜੀ (raaz)

  1. D

    Erotica ਸੀਰੀ ਦੀ ਸੈਕਸੀ ਕੁੜੀ (raaz)

    ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਪਿਸੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਕ ਨਿਉਜ਼ ਆਏ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਦੀ ਮਨਜੋਰੀ ਦੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈ ਬਾਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਨਿਉਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਕ ਮੈ...
Top